Generalforsamlings referater

FDA`s 19. generalforsamling den 26/01-08 hos Route 66 i Mølby

Punkt 1:

Valg af dirigent/stemmetællere. John Almy bød velkommen og foreslog Claus Strange ACC som dirigent. Vedtaget. Stemmetællere fra Route 66 er: Henrik, Ingolf, Evan, Kent og Lis. Claus konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved brev og e-mail. Antal delegerede: 69 medlemmer fra 41 klubber.

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning ved John Almy. Hvem er vi i bestyrelsen?

Formand John Almy American Car Club Copenhagen
Næstformand Arne Osbahr American Roadrunners
Kasserer Lisbeth Wähner Route 66
Sekretær Jette Kock American Style Car Club
Hjemmeside Rasmus Porsager, Mopar Club Denmark
Bestyrelsesmedlem Axel Kjölhede American Cruisers Bornholm
Gået ud af best. Peter Munk California Dreamers
Suppleant Lars Jørgensen Peggy Sue
Suppleant Lone Jarlholm Trans Am Club Denmark

Velkommen til nye klubber I FDA:

All American Cruisers, Holmegård
Island Cruisers, Ullerslev
Interstate 45, Randers
Coasy Cruisers, Århus
Desuden interessegrupper uden stemmeret:
US Fordklub DK, Juddered
Burning Wheels
Street Fire

Bestyrelsen har afholdt 6 møder og et telefonmøde i 2007. Der er kanongodt samarbejde i bestyrelsen, hvilket er meget vigtigt. Hver tirsdag ringer/skriver John, så vidt muligt rundt til alle i bestyrelsen. Ca. 130 personer får referater osv. på mail.
Campingvognen er desuden et godt samlingspunkt. Den bruges til at fortælle om, hvad FDA er og profilere os. Den har været ude 10 steder i år og er godt besøgt både inden- og udendørs. Den indeholder bl.a. et alkometer, plaster, hovedpinepiller og ikke mindst, masser af kaffe. Vores hjemmeside er godt besøgt af gæster.
Der var ca. 200 håndbøger for lidt i 2007 da vi har fået omkring 400 flere medlemmer men mange har været flinke til at aflevere tiloversblevne bøger fra klubberne.
FDA sælger T-shirts, stofmærker, klistermærker og kopper.
Flere gange i årets løb er der skrevet til regeringen vedr. afgifter, nummerplader. I dag er der forskellige afgifter på biler. FDA foreslår en fast afgift. Desuden vil vi gerne have nummerplader i amerikansk størrelse så de passer bedre til bilerne. Der arbejdes også med forsikringer. Bl.a. en løsning for førere under 25 år. Det er også et problem at forsikringsselskaberne afviser biler der ikke er historisk korrekte. ( f.eks. brede fælge )
Alt i alt et år, hvor bestyrelsen kan se sig glade i spejlet og føle, de har udfyldt de opgaver de er pålagt. Der er kommet mange positive tilkendegivelser fra klubberne. John slutter med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Han forlader formandsposten med vemod.

Herefter gives ordet til bestyrelsesmedlemmerne:
Arne: Hans opgaver i bestyrelsen består bl.a. af at holde John i ørerne. Han står for Håndbogen, herunder at skaffe annoncører. Han koordinerer campingvognen og holder øje med hjemmesiden.
Lisbeth: Passer på pengene og har været ude med campingvognen flere gange.
Jette: Skriver referater, opdaterer lister, udsender diverse breve og været med campingvognen flere gange.
Peter: Er trådt ud af bestyrelsen, men har stået for at skaffe biler til Fast and Furius.
Aksel (ikke til stede): Tager sig af kommunikation med regeringen (MF Jakob Jensen) om lempeligere regler for US- biler. Det er jo afgift på hobby! Også nummerpladestørrelser.
Rasmus: Webmaster, står for hjemmesiden. 18 klubber mangler at få en klub-admin. Så de kan komme ind på FDA`s hjemmeside. Henvend jer. Fremover vil bestyrelsesreferater blive sendt pr. mail. Tilmelding til generalforsamling, træf osv. vil fremover foregå på hjemmesiden. FDA hjemmeside: www.fda-biler.dk Mail-adresse: info@fda-biler.dk
Lars: Har hjulpet Lisbeth i gang med kassererjobbet. Har tjansen at rydde op i campingvognen, praktiske ting og papirarbejde. Lars roser Jette for det kæmpe arbejde hun har gjort for FDA. Hun er flittig, dygtig og har styr på tingene. Ros til John for det kæmpe, unikke stykke arbejde han gør i FDA. Lone: Har været med campingvognen og arbejder med forsikringer. Kontakt med Rasmussen Forsikring. Spørger generalforsamlingen om det er i orden, at der i hver klub er en forsikringsansvarlig? Generalforsamlingen er positiv, så der arbejdes videre med sagen.

Kommentarer til beretningen: Claus ACC beder generalforsamlingen og bestyrelsen overveje, hvem vi melder ind i FDA. Hvad er det vi vil med FDA? Hvad står FDA for? Hvad med interesseklubber? Herefter en del debat om interesseklubber og deres arrangementer, der, hvis de tørner sammen med klubtræf, nok trækker en del besøgende væk herfra. Det pointeres at interesseklubber ikke har stemmeret. Bestyrelsens beretning vedtaget.

Punkt 3:

Regnskab. Lisbeth gennemgår regnskabet. (Se bilag 1) Budget gennemgang flyttes til punkt 6. Vedtaget

Punkt 4:

Nye klubber. (Se side 1) Alle klubber og interessegrupper godkendt.

Punkt 5:

Indkomne forslag. Forslag 1 (bilag 2) På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer På ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Dette ændres så man ikke risikerer at det meste af bestyrelsen skiftes ud af en gang. Vedtaget. Forslag 2 (bilag 3) Vedr. booking af campingvogn. Vedtaget.

Punkt 6:

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, efter Lisbeth`s gennemgang af budget 2008, at kontingent skal være uændret. 550,- kr. i grundbeløb og 15,- kr. pr. medlem. Både budget og uændret kontingent vedtaget.

Punkt 7:

Valg af formand/kasserer. John trækker sig. Bestyrelsen foreslår Arne Osbahr som ny formand. Arne valgt med applaus, uden modkandidater. Kasserer ikke på valg.

Punkt 8:

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Foreslået til bestyrelsen: Rasmus Porsager, Aksel Kjölhede, Lone Jarholm, Troels Kastoft, John Almy. Der stemmes skriftligt. Hver delegeret skriver 2 navne på stemmesedlen. De 2, der får flest stemmer, vælges for 2 år. De øvrige 3 for 1 år. Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand Arne Osbahr American Roadrunners  
Kasserer Lisbeth Wähner Route 66  
Valgt for 2 år Rasmus Porsager, Mopar Club Denmark 48 stemmer
Valgt for 2 år Lone Jarlholm Trans Am Club Denmark 24 stemmer
Valgt for 1 år Troels Karstoft California Dreamers 21 stemmer
Valgt for 1 år Axel Kjölhede American Cruisers Bornholm 19 stemmer
Valgt for 1 år John Almy American Car Club Copenhagen 15 stemmer
Suppleant Lars Jørgensen Peggy Sue  
Suppleant Søren Wegge American Car Club Copenhagen  

Punkt 9:

Valg af 2 revisorer. Valgt blev Henrik Rasmussen, Roskilde ABC og Carsten Jacobsen, Cadillac Club DK.

Punkt 10:

Gennemgang/revidering af klublister. Klubberne bedes henvende sig til Lars, hvis der er ændringer.

Punkt 11:

Planlægning af årets aktiviteter. Kalenderen gennemgås og hver enkelt klub fortæller om deres arrangementer. Der er sammenfald af 2 træf, Street Freaks Sønderborg og Roskilde ABC. Det gøres klart, at de der er kommet først med en dato for et træf eller arrangement har ret til denne dato. Hvis der indkommer flere arrangementer på samme dato opfordre FDA til åben dialog mellem klubberne.
Roskilde ABC havde i dette tilfælde valgt samme dato som Street Freaks Sønderborg, uden at forhøre sig om dette hos Street Freaks. Street Freaks melder ud at de ikke ønsker Roskilde på samme dato. Roskilde ABC får ikke deres træf på kalenderen.
I dette tilfælde Street Freaks Sønderborg, og derfor slettes Roskilde ABC`s træf af træfkalenderen. Dog må der annonceres i håndbogen. FDA`s generalforsamling 2009 bliver den 24/01 hos Roskilde ABC.

Punkt 12:

Eventuelt. FDA har planer om en tur rundt i hele landet en weekend i sommertiden.
John takker American Street Machines i Odense for lån af lokale til bestyrelsesmøder.
John opfordrer til at slutte op om motorhistorisk køredag 5. juni og takker for opmærksomheden ved hans 50 års fødselsdag.

Uddeling af FDA-pokalen. Der har været mange kandidater i år, men pokalen går velfortjent til TONNY KORSGAARD fra American Street Runners, for hans glade sind og store arbejde for klubben. (se begrundelse bilag 4)

FDA har et telt til salg på 4×4 meter. God kvalitet, god stand. Mindste bud er 3.500,- kr. Henvendelse til bestyrelsen.

Dirigent Referent
Claus Strange – American Car Club Copenhagen Kirsten Toft – Route 66