Generalforsamlings referater

Referat af 26. generalforsamling

FDA 26. generalforsamling

Roskilde d. 24. januar 2015

Forenede Danske Amerikanerbilklubber

Generalforsamling afholdt ved Roskilde Amerikaner Bil Club.

Fra FDA.

Dennis Berthou (Formand)

Henrik Bjerrum (næstformand)

Flemming Colbe (Suppleant)

Birger Hansen (Forsikringskontakt / Forsikringer)

Erik Kjærgaard ( Kasserer & Webmaster)

Peter Kastoft (Redaktør & Annonce sælger)

René Olsen (Campingvogn / rabatter)

Carsten Jacobsen (Sekretær)

Axel Kjølhede (Revisor)

Lars Jørgensen (Revisor)

Fra Roskilde ABC

Dirigent: Benny Buch (Formand v/ Roskilde ABC)

Stemmetæller 1 Jørgen Rasmussen (Bestyrelsesmedlem v/ Roskilde ABC)

Stemmetæller 2 Mogens Larsen (Bestyrelsesmedlem v/ Roskilde ABC)

Referent: Thor Petersen (Sekretær v/ Roskilde ABC)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af nye klubber

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer

8. På ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

10. Gennemgang/revidering af klubliste

11. Planlægning af årets aktiviteter

12. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent/stemmetæller (andre forhold)

Valg af dirigent

Benny Buch v/Roskilde ABC er forslået som dirigent.

Benny Buch er valgt.

Stemmetællere valgt:

Jørgen Rasmussen v/ Roskilde ABC

Mogens Larsen v/ Roskilde ABC

Dirigenten konstaterer at udsendelse af indkaldelse til denne generalforsamling er rettidig udsendt.

På mødet er 80 stemmeberettigede til stede fra fremmødte klubber.

Punkt 3 og 4 i følge udsendt dagorden byttes om således “Godkendelse af nye klubber” bliver punkt 3 og “Godkendelse af regnskab” bliver punkt 4.

Ingen indvendinger hertil, og således vedtaget for denne generalforsamling.

Dagorden tilrettet efter dette forhold og er således gældende for mødets afvikling.

2. Bestyrelsens beretning

Formandens beretning v/ Dennis Berthou.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden.

Årets begivenheder, hændelser, arrangementer og opgaver herunder afgift forhold og forsikring blev kort berørt i store linjer.

Formanden efterlyser at klubber anvender mails mere fremover til FDA, således kommunikation og arrangementer kan promoveres bedre via FDA’s hjemmeside.

Det bemærkes at FDA er behjælpelig rådgivning i forhold / sikkerhed generelt omkring træf og myndigheder, og FDA har i året været inde over en enkel sag med disse relationer.

FDA har i året været forbindelse til færdselsstyrelsen i forhold til nyt notat. Der er holdt møde med færdselsstyrelsen, synbranchen og relaterede personer omkring vores interesse, og der bliver sendt et høringssvar retur fra FDA.

Formanden rettede opmærksomhed mod forsikringsforhold i relation til begrebet “bilers originalitet” og erstatningsforhold i denne relation, som nu bliver anvendt i forhold til udbetaling eller ikke af erstatninger fra forsikringsselskaber, herunder eksempler fra bl.a. RUNA Forsikring og deres fortolkning.

(Forsikring i ETU er en mulighed, for biler der ikke er originale).

Formanden nævner at FDA’s hjemmeside nu er blevet velfungerende og opfordre til at bruge den mere.

Nye klubber og interesseklubber har gennem året henvendt sig for at blive optaget i foreningen. (Behandles under punkt 3)

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i året.

Kommentarer fra forsamling:

Forsikring af US biler kan med fordel ske i AROS

(Formandens beretning kan efterfølgende læses på FDA’s hjemme side).

3. Godkendelse af nye klubber.

Carsten Jacobsen oplyser om henvendelser fra:

Nye ” interessegrupper” der ønsker medlemskab:

Gram Slot, træf hver 2. søndag. Godkendt af forsamlingen

US Garage, Herning Godkendt af forsamlingen

US Car Camp Godkendt af forsamlingen

US Street Parts Godkendt af forsamlingen

Nye klubber, der ønsker medlemskab:

Low n show – Show n go (Klub for lowridders) Godkendt af forsamlingen

Mad Bumbers (Amerikaner hygge klub) Godkendt af forsamlingen

US Turtle Power Ikke til stede

Old School garage Hundested, pt. 14 medlemmer Godkendt af forsamlingen

Bad Company Custom. Godkendt af forsamlingen

4. Godkendelse af regnskab.

Regnskabet præcenteret af Erik Kjærgaard til godkendelse.

Stemmer for godkendelse: 80 stemmer (inkl. nytilkomne klubbers repræsentation)

Stemmer imod godkendelse: 0 stemmer

Regnskabet er godkendt af forsamlingen.

(Regnskabet kan læses på FDA’s hjemme side.)

5. Indkomne forslag.

Der er indkommet forslag til ændring i FDA’s vedtægter fra Roskilde ABC jf. bilag 1.

Afstemning om forslag jf. bilag 1, forslag 1.

Der er tilkommet forslag på mødet, Road Rebels, Høng.

Ordlyd “eller lignende” ønskes fjernet i forhold til Roskilde ABC’s forslag.

Der blev stemt om hvorvidt ordlyd “eller lignende” skal fjernes i Roskilde ABC’s

forslag.

Stemmer for: 25 Stk.

Stemmer imod: 34 Stk.

Ordlyden “eller lignende” fjernes ikke fra Roskilde ABC’s forslag.

Der er stemt om indførelse af Roskilde ABC’s forslag nr.1 jf. bilag 1:

Stemmer for indførelse i vedtægter: 24 Stk.

Stemmer imod indførelse i vedtægter: 34 Stk.

Forslaget er forkastet.

Der er stemt om indførelse af Roskilde ABC’s forslag nr.2 jf. bilag 1:

Stemmer for indførelse i vedtægter: 1 Stk.

Stemmer imod indførelse i vedtægter: Øvrige.

Forslaget er forkastet.

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingenter fortsætter uændret og er bifaldet af forsamlingen.

7. På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ingen valg her, da året er ulige (2015)

8. På ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg til kasserer, Erik Kjærgaard Valgt kasserer: Erik Kjærgaard

På valg til bestyrelsen, Peter Kastoft. Valgt til bestyrelsesmedlem: Peter Kastoft

På valg til bestyrelsen, Birger Hansen Valgt til bestyrelsesmedlem: Birger Hansen

På valg til bestyrelsen, Renè Olsen Valgt til bestyrelsesmedlem: René Olsen

9. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

På valg som til suppleant, Flemming Colbe Valgt suppleant: Flemming Colbe

Ledig plads for bestyrelsessuppleant: Valgt suppleant: Mads Bank v/Bad

Company Custom, Søsum)

På valg til revisor, Axel Kjølhede Valgt revisor: Axel Kjølhede

På valg til revisor, Lars Jørgensen Valgt revisor: Lars Jørgensen

10. Gennemgang/revidering af klubliste

Klubliste blev godkendt.

11. Planlægning af årets aktiviteter

Træfkalender 2015 fremlagt af Erik Kjærgaard.

Træf præsenteret af fremmødte klubber.

Kalender fastlagt.

Næste generalforsamling besluttet afholdt d. 30. januar 2016 ved Ally Cats i Viborg.

12. Eventuelt.

Uddeling af FDA pokalen v/ Carsten Jacobsen

(En pokal som alle klubber og medlemmer af F.D.A har chancen for at have stående i 1 år. Pokalen

er en vandrepokal, og kan aldrig erhverves til evigt eje. Men den person eller klub, der modtager

pokalen, modtager en mini kopi af pokalen som bevis på, at man har haft pokalen. Samtidig skrives

navn på person/klub ind på listen i håndbogen.)

Pokalen går i år til: Lisbeth v/ Route 66

Information vedr. ombygning af biler.

Indlæg fra Stig (Synsmand) vedr. ombygning af- og syn af US ombyggede biler.

Stig gav en briefing af situationen for ombyggede biler, og noget tyder på at man kan få godkendt ombyggede biler med hjælp fra “Egelund”.

P.t er der ikke noget klart svar fra myndigheder, dog er der måske åbnet mulighed for anvende DOT-godkendte komponenter fra USA.

Afklaring afventes generelt for hele dette område.

Evt. udstedelse af ekstra FDA-kort til interessegrupper og mærkeklubber der er medlem af FDA

Bestyrelsen har modtaget forespørgsler fra interessegrupper og mærkeklubber om, at de kan få mulighed for at købe ekstra kort til deres medlemmer ud over det ene kort de har ret til i dag if. deres medlemskab i FDA.

Forslag fra bestyrelsen er, at pris ekstra kort kunne være 35 kr. pr. stk. og sælges til medlemmerne i interessegrupper og mærkeklubber, som rabatkort og uden stemmeret.

Der er stemt om forslaget:

Stemmer for forslaget: 0 stk.

Stemmer imod forslaget: Øvrige af forsamlingen.

Forslaget er forkastet.

Øvrige indlæg.

Ingen øvrige indlæg modtaget fra forsamlingen.

Afslutning

Mødet blev afsluttet af dirigenten. Mødet blev afholdt i god ro og orden.

Referat udført og godkendt af: Thor Petersen v/Roskilde ABC.

Bilag 1

Indkomne ændringsforslag til FDA’s vedtægter fra klubber:

Forslag fra Roskilde Amerikaner Bil Club

(2 forslag af 5 januar 2015)

Forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen lørdag d. 24. januar 2015

Forslag 1.

§ 6 – Bestyrelsen er ansvarlig for udgivelse af F.D.A.’s håndbog en gang årligt.

Ændres til:

§ 6 – Bestyrelsen er ansvarlig for udgivelse af F.D.A.’s håndbog eller lignende, en gang årligt. Hvis der er økonomi til det.

Begrundelse:

Vi i Roskilde-ABC mener at tiden har passeret håndbogen, der findes mange andre måder at komme ud til medlemmerne på, bl.a. kunne det være en kalender noget lignende den vi har fået fremstillet i vores klub (kalenderen kan ses på generalforsamlingen). Det kunne også være en håndbog på nettet, ja der er mange muligheder.

Endvidere kan man se på FDA’s regnskab for 2014 at den giver underskud, hvilket ikke er nogen god forretning.

Forslag 2.

§ 7 – Generalforsamlingen er F.D.A.’s højeste myndighed.

Pkt. 11 – Planlægning af årets aktiviteter.

Ændres til:

§ 7 – Generalforsamlingen er F.D.A.’s højeste myndighed.

Pkt. 11 – Planlægning af årets aktiviteter. Fjernes

Begrundelse:

De er mange. Mange store firmaer planlægger deres sommerferie for der medarbejder i november og december, og det kan være svært for ham der kører amerikaner bil at bestille sommerferie da han ikke aner hvornår de forskellige klubber holder træf. Vi skal ikke planlægge årets aktiviteter på generalforsamlingen, det skal være en åben kalender hvor klubberne kan indsætte deres træf når de vil. Langt de fleste klubber har i flere år holdt træf den samme uge hvert år, så hvorfor skal de ikke have lov til at reklamerer for deres træf når de vil.

V 8 hilsen Benny Buch