Generalforsamlings referater

Referat af Generalforsamling 23. januar 2016

FDA generalforsamling i Rødding forsamlingshus den 23. januar 2016.

 

Marita fra Ally Cats bød velkommen i forsamlingshuset og gav praktiske beskeder.

 

 

 

Dagsordens pkt. 1       Dirigent: Ulrik Hvidt fra Ally Cats

 

Stemmetællere: Jes Pedersen og Per Beck fra Ally Cats

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne. Dagsorden gennemgået, pkt. 8 er udgået kun ulige år.

 

 

Dagsordens pkt. 2       Bestyrelsens beretning ved formanden. Se det udleverede materiale her:

 

Formandens beretning.

FDA’s Generalforsamling 23. januar 2016

 

 1. Velkommen til FDA’s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

 

 1. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand – Henrik, næstformand – Erik, kasserer og webmaster – Carsten, sekretær – Peter, redaktør – Rene, campingvogn – Birger – Flemming, suppleant – Mads, suppleant – Axel, revisor – Lars, revisor.

 

 1. Årets gang: I denne bestyrelsesperiode har vi haft 6 møder i bestyrelsen. De 5 af dem i ACC’s lokaler på Ladegårdsvej 8 på Amager, og et hos Mads Bank i Søsum. Bestyrelsens daglige kontakt foregår via mail og telefon, og det er vi faktisk rigtig gode til. Jeg synes stadig det er sjovt at være formand for FDA. Der er dog ikke den samme mængde opgaver som i begyndelsen, og det er jo fordi arbejdsgangen er mere effektiv i FDA.

 

 1. Campingvognen: Den Har jo igen i sæsonens løb været rundt i landet til forskellige træf: Turtle Ball, 2 gange på bilmesse i Fredericia, Mopar Meet, Day Dreamers Meet, Odin Cruise og US Car Camp i Øster Hurup. I forbindelse med træffene, vil vi fra bestyrelsen sende en bøn ud til de klubber som ønsker FDA vognen på deres træf, om at medlemmerne vil være behjælpelige med at finde den bedste placeringen samt hjælpe med opstilling.

 

 1. Mails: Dem modtager jeg ikke i samme omfang som tidligere. Dem vi modtager, bestræber vi os på, at besvare vi hurtigst muligt. Det er et godt tegn på, at de informationer som webmaster jævnligt sender ud er tilfredsstillende.

 

 1. MhS: FDA var blevet inviteret til møde hos MhS d. 1-10-2015 af Johnny B (Rasmussen) Good. FDA takkede ja, da MhS mener at vi FDA og MhS skal samarbejde omkring de mange ting der er i spil med hensyn til vores biler, dvs. afgifter, syn, forsikringer og ombygninger m.m. Vi snakkede også om det med at forsikringsselskaberne forlanger at veteranbiler skal fremstå 100 % originale. Det kan ikke lade sig gøre. For mange bilers vedkommende kan man i dag ikke skaffe originale reservedele. MhS mener at man i stedet bør omformulere det til TIDSTYPISK KORREKT.

Vi snakkede også syn. I 2017 bliver der implementeret fælles EU synsregler. Dog er det sådan at man ikke SKAL, men man KAN tilslutte sig reglerne.

Ud over det, skal alle synsfolk på kursus ang. konstruktive ændringer af biler. Og hvordan de skriver det ind i DMR-registret.

Omkring de små nr. plader til vores biler. Her kom det frem, at det ikke som ellers troet er i Tyskland de bliver produceret, nej de bliver faktisk lavet i Danmark hos Axel Ketner.

 

 1. SKAT: Der har ikke været nogen høringer fra SKAT. Den eneste kontakt jeg har haft med SKAT i 2015, var en værdiansættelse på en 1949 Chevrolet, i forbindelse med en forsikringssag, som jeg fortæller om senere.

 

 1. Trafikstyrelsen: D. 23.12.2015 modtog vi en høring fra Trafikstyrelsen, på ca. 60 sider som skal besvares senest d. 22.2.2016. Den er Stig, vores synsansvarlige i fuld gang med at kigge på, så vi i enighed kan besvare den. Den omhandler ombygninger af biler og mc. som jeg også fortalte om på generalforsamlingen i 2015. Der er nyt møde den 7.2.16 med alt om biler.

 

 1. Forsikringer: Vi arbejder til stadighed på at gøre vores forsikringer bedre. Vi har dog hjulpet et af vores medlemmer fra DayDreamers, med at få udbetalt erstatning på sin 1949 Chevrolet, efter at den var blevet påkørt bagfra og blevet totalskadet. Det startede med, at forsikringen gerne ville udbetale erstatning til manden. Men da taksatoren besigtigede bilen, fandt han ud af at den var uoriginal og endte med at tilbyde manden en latterlig lille erstatning. Derefter kom manden ud i en masse brevskriverrier med forsikringen som ikke førte til noget og sagen gik i hårdknude. Han kontaktede FDA og spurgte om vi ville kigge på sagen, hvilket vi sagde ja til. Det udløste så en masse skriverier fra FDA til taksator. Samt telefonsamtaler med en meget vred taksator indimellem. Det endte med at chefen fra Nordisk Veteran Forsikring, kontaktede FDA og spurgte om vi ikke kunne få en afslutning på sagen, da de argumenter vi kom med, rent faktisk havde bund i at de havde handlet forkert. Sagen endte med, at manden fik udbetalt lidt over 90.000,- og han var tilfreds. Her kan jeg ikke lade være med at nævne, at det at være medlem af FDA giver lidt styrke over for forsikringsselskaberne i sådan en situation, især når man har argumenterne i orden. Vi kan ikke tit nok sige at man skal have sine forsikringsforhold i orden. Og dvs. at alt hvad der er uoriginalt på bilen, skal meldes til forsikringen. Enten på skrift eller ved foto eller en anden form for dokumentation, som forsikringsselskabet har modtaget og kvitteret for og accepteret. Det er forsikringstagerens pligt, til enhver tid at underrette forsikringsselskabet. Det er også forsikringstagerens pligt at undersøge om bilen er original. Det fratager ikke en fra strafansvar at være uvidende og det gælder også både over for Trafikstyrelsen og SKAT.

 

 1. FDA’s hjemmeside: Hjemmesiden fungerer, der er direkte opdatering fra Facebook så alle kan følge med, også de der ikke har en Facebook konto. Klubberne er jo blevet gode til at afgive deres medlemmers mail-adresser. Men vi mangler stadig nogle og det er jo meget vigtigt, så I kan modtage info fra FDA. Pt. Modtager ca. 2850 mail.
 2. Håndbogen: Igen i år vil FDA udgive den berømte og værdsatte håndbog, den udkommer i forbindelse med Fredericia Bilmessen til april.

 

 1. Nye klubber: Igen i år har vi klubber og interessegrupper der skal godkendes her på generalforsamlingen. Det er jo stadig dejligt, at der er foreninger der viser interesse for det arbejde FDA gør. Jeg håber at I alle vil byde dem velkommen, når vi kommer til det punkt.

 

 1. FDA kort: Alle medlemmer ude i klubberne kender jo vores FDA-kort. Men det undrer mig meget, at man ikke bruger dem mere til at gøre en forskel på medlemmer og ikke-medlemmer, og derved evt. få flere medlemmer ind i klubberne. I alle de andre år, har jeg givet eksempler og det vil jeg også gøre i år. Man kunne bruge dem ved indgangen på træfpladserne, sådan at FDA-medlemmer ved fremvisning af kort får en lille rabat som man gør i Roskilde. Det kunne jo risikere at give en merindtægt til klubben der afholder træffet. Man skal også huske på at, på bilmessen i Fredericia får man jo også rabat ved fremvisning af kortet. Og flere af vores annoncører giver også rabat på medlemskortet. Derfor kan jeg med dyb undren ikke forstå at klubberne ikke bruger det mere. Vi er jo alle store nydere af rabatter, så derfor bør vi alle sammen rundt omkring i klubberne støtte meget mere op omkring FDA-kortet. Som nogle måske har bemærket, så er dette en direkte kopi, fra beretningen fra sidste år, men det har stadig lige så stor betydning.

 

 1. FDA / klubbernes fremtid: Som jeg før har sagt, siger jeg nu igen. FDA’s bestyrelse vil til enhver tid gøre alt hvad der står I deres magt, for at støtte op om vores medlemmer / klubber over for diverse myndigheder. Vi arbejder stadig for at udbrede kendskabet til vores hobby. Vi søger stadig at tage kontakt til andre relevante foreninger og organisationer. Det vi erfare mere og mere er at det kan blive svært at holde på medlemmerne ude i klubberne, fordi de kan jo bare møde op til alle de events der bliver holdt ugen igennem i løbet af sommeren, på alle mulige p-pladser m.m. rundt om i landet. Derfor er det vigtigt at klubberne skaber et behov for at der også i fremtiden er amerikanerbilklubber i Danmark. Jeg ved godt at det kan være svært lige at komme med en løsning, men jeg tror at ude i klubberne skal man skabe nogle gode solide rammer, der gør at de folk der står udenfor, får lyst til at melde sig ind og blive en del af klubsammenholdet. Her kan jeg ikke lade være med igen at nævne FDA kortet. Det kunne være et af værktøjerne. Man kan jo bare ikke læne sig tilbage i stolen og tro at medlemmerne kommer af sig selv, de skal lokkes med fællesskab og sammenhold.
 2. Bestyrelsesansvar: Der er en del der har fået dette skrevet ind i deres vedtægter, efter vi har oplyst dem om det. Citat ”Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse”. Citat slut. Dette er ikke ensbetydende med at bestyrelsesansvaret forsvinder. Grunden kan være at hvis bestyrelsen handler uansvarligt i eksempelvis pengesager, eller ved arrangementer hvor man ikke har klare retningslinjer. Eksemplet kunne være, brænderplads hvor man ikke har klare regler, eller afskærmningen ikke er tilstrækkelig, deltagere er berusede, plads-cruising hvor føreren er beruset og i de tilfælde burde man oplyse om, at al færdsel på pladsen eksempelvis max 10 km. Man skal gøre opmærksom på, at færdselslovens bestemmelser er gældende på hele pladsen. Det er måske også en god skik, at man ikke acceptere at man bruger sin bil i beruset tilstand og at evt. straf kunne være bortvisning fra pladsen. Hvorfor vi gør opmærksom på dette er, at der er en del tror, at når ovenstående citat er skrevet ind i deres vedtægter, så er der ikke noget ansvar. Lad mig slå fast, at hvis man handler uansvarligt, så står man til ansvar. Hvorfor jeg lige har valgt at tage dette med, er at der har været en del forespørgsler på dette. Hvis der nu er spørgsmål omkring dette emne, så er man meget velkommen til at kontakte FDA

 

 1. FDA pokalen: Igen i år skal vi uddele FDA pokalen. Sidste år var det Lisbeth fra Route 66 der fik den for sit store angement i vores hobby. Sidste år havde vi jo fået lavet en helt ny pokal, så det er kun anden gang den skal uddeles. Det kan undre mig, at der ikke er særlig stor interesse for pokalen. Klubberne glemmer at melde kandidater, vi får ikke ret mange at vælge imellem. Der burde jo, med alle de FDA klubber være en del flere der gør en forskel og som I kunne ønske at belønne.

 

 1. Tak for i år: Her til sidst skal jeg lige nævne, at vi mangler kandidater til bestyrelsen. 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. De afgående bestyrelsesmedlemmer er, Henrik Bjerrum, Carsten Jacobsen, Birger Hansen, suppleant Flemming Colbe og revisor Axel Kjølhede.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.

Så må jeg vist hellere afslutte min talestrøm her, inden i begynder at blive trætte.

 

Dennis, formand FDA

 

 

Spørgsmål til beretningen: Benny Buch, Roskilde ABC: en oplysning om at køretester Preben Egelund fra Greve laver tekniske beregninger til bl.a. Hot Rods

 

Beretningen blev godkendt.

 

Dagsorden pkt. 3:  Godkendelse af nye klubber/interessegrupper

Interessegrupper:       Oldsmobil forum ved Peter Aalykke, nystartet gruppe med hjemmeside og FB. Arrangerer US biler i Texastown ved Pejsegården i Brædstrup.

 

Saturday Night Cruise ved Nicolai Christensen, Dragør. Arrangerer 3 lørdage i Kødbyen + cruise, har hjemmeside og FB. Ca. 1100 følger FB.

 

V8jern.dk ved Svend Erik Brandorff, salgsside til nettet. Som en undergruppe til USA bilforum.

 

Klubber:                        Garage Club USA Kalundborg, Asmindrup 19. 4400 Kalundborg.

Ca. 20 medlemmer. Hyggelig familieklub.

 

US Turtlepower, Violvej 1, 7260 Sønder Omme ved Søren Persson, har tidligere været medlem af FDA.

 

Alle blev godkendt.

 

Dagsorden pkt. 4:  Godkendelse af revideret regnskab

                              Regnskabet blev gennemgået af kassereren.

Budget 2016 blev gennemgået af kassereren.

Godkendt af GF

Ingen spørgsmål.

 

 

Dagsorden pkt. 5:  Indkomne forslag

Der var kommet et forslag fra American Street Cars, Århus:

Den af foreningen udgivne håndbog skal fremover ikke udgives på papir, men elektronisk.

                              Paul Isvik fra American Street Cars mente at tiden var løbet fra papirudgaven og meget andet er elektronisk i dag.

Boble fra Day Dreamers: Diskussionen har kørt flere gange.

Anja fra Farumklubben:   Vi smider mange ud

Lisbeth fra Route66: Del dem ud som reklamer, alletiders materiale til nye medlemmer og til at henvise til andre klubber.

Thor fra Roskilde ABC: Godt med det store antal i forhold til annoncørerne

Bestyrelsen: Vi anbefaler et nej til forslaget, omkostningerne vil være det samme selv om det bliver en elektronisk udgave. Det er opsætningen der koster. Bøgerne kan deles ud på stumpemarked og træf, så de ikke skal koste porto.

Afstemning: 2 stemte for forslaget og de andre i mod. Forslaget blev afvist.

 

Dagsorden pkt. 6:  Fastsættelse af kontingent

                              Uændret kontingent, se satserne på hjemmesiden.

 

Dagsorden pkt.7:   Valg til bestyrelsen

                              Formanden blev genvalgt.

Som bestyrelsesmedlem valgtes for 2 år Mads Bank Kristensen, Bad Company Custums Søsum og Niels Jørgen Kruse, Roskilde ABC.

For 1 år valgtes Carsten Jacobsen.

 

Dagsorden pkt. 9:  Valg til bestyrelsessuppleanter

                              Som suppleant valgtes Michael Kjøller, North Coast Cruisers og Anders Gregersen, Liberty Cruisers.

 

                              Valg af 2 revisorer

                              Lars Jørgensen, Peggy Sue og Lisbeth Stackelies, Route66

 

Dagsorden pkt.10: Gennemgang af klublisten

Erik orienterede; HUSK at melde ind, når der kommer nye medlemmer, hvis de skal have et FDA-kort koster det 20,- kr. pr. kort + et ekspeditionsgebyr på 35,- kr. pr. bestilling. Husk mailadressen. Klublisten er sendt ud til rettelse, rød = slet, blå=rettelse. Send listen til medlemslister@fda-biler.dk

 

Spørgsmål fra Thor Roskilde ABC, Kan der sendes håndbog og kort direkte til nye medlemmer. Erik svarede at det blev sendt til klubben som selv skal videregive til medlemmet.

 

 

 

Dagsorden pkt.11: Træfkalenderen

                              Kalenderen gennemgået og frigivet

 

Dagsorden pkt.12: Evt.

                              Ordstyreren indledte med alt kan diskuteres og intet vedtages.

 

Erik gennemgik FDA’s hjemmeside og mulighederne for at kontakte bestyrelsen. Hvis man har login kan man indtaste i kalenderen således: Tilføj begivenhed ved menupunktet i den sorte bjælke øverst på siden. Webmaster skal godkende begivenheden og vil tage kontakt, hvis der er problemer i forhold til andre arrangementer.

Tilmeld jer nyhedsbrevet på forsiden.

FDA påtænker sig at indkøbe 10-20 rammer øl og vand således vores medlemmer også kan få noget koldt at drikke udover kaffe ved campingvognen.

 

Alex Nielsen fra ASM, Odense: Det bliver obligatorisk at blæse i alkoholmeter ved branderpladsen og man kan blive bedt om at blæse på pladsen, overtrædelse vil medføre bortvisning.

 

Thor fra Roskilde ABC forespurgte om der kunne laves et fælles skilt til FDA træf/arrangementer med regler og restriktioner. Formanden svarede at bestyrelsen ville kigge på det og lave et vejledende forslag.

Boble fra Day Dreamers: Klubberne bestemmer selv.

Oldsmobil forum, Peter:   Hvis der kommer et forslag fra bestyrelsen kan man bruge det man har lyst til.

 

Tobias fra Day Dreamers: Pas på politiet bruger Youtube. Tænk jer om hvad der kommer ud fra arrangementerne. Erik sagde at filmklippene ofte kom på FB gruppens side og hjemmesiden, skal de slettes?

Thor fra Roskilde ABC mente webadm. skal slette de klip hvor det går galt.

Tobias fra Day Dreamers: Brug sunde fornuft og slet.

Erik: Anmeld det til webadm. Hvis der er noget som skal slettes.

 

John Almy, Moparclubben: Vi har igen meldt os ind i MHS. MHS har en forsikring til træf/arrangementer. Kan FDA lave noget lignende?

Formanden: Den forsikring virker ikke, vi undersøger igen mulighederne.

Alex Nielsen, ASM: Klubben har lavet en forsikring som dækker klubbens medlemmer under træffet. Husk der er vigtigt at bygningstilladelse i orden til tårne og telte mm.

 

Benny Buch, Roskilde ABC: Hvad hvis teltudlejeren har godkendte tilladelser til sine telte?

Tobias, Day Dreamers: Man skal stadig have sine egne tilladelser.

 

John Almy, Moparclubben: Stor ros til FDA for hjælpen til forsikringssagen i Day Dreamers. Et medlem har fået stor hjælp til sin sag. Bilen var ikke historisk korrekt. Kommentar fra Dennis, FDA: Forsikringen havde lavet fodfejl ved ikke at have udleveret en tro og loveerklæring ang. Stand og de havde godkendt fotos med v8 motor i bilen.

 

Thor, Roskilde ABC: Kan historisk korrekt måske ændres til tidstypisk korrekt ved fremtidige aftaler. Hvis man nu ikke kender fortiden.

 

Dennis, FDA: Man regner i dag med en levetid på 10 år – hvis der bruges andre stumper efter levetiden på de 10 år kan det være tidstypisk korrekt. Ny mulighed med at man betaler efter værdi/stand når man importere noget dyrt, hvis ikke det er originalt.

 

Benny Buch, Roskild ABC: Pas på de fotograferer bilerne til træf. En bil fra klubben (Chrysler300) er indkaldt til syn på baggrund af fotos fra et træf, bilen er ombygget.

 

Dennis, FDA overrakte en mini FDA pokal til evig eje til Lisbeth Stackelies Wähner fra Route 66.

 

FDA-pokalen: Carsten Jacobsen, FDA: Der er 4-5 kandidater, nogle var gengangere klubberne skal være bedre til at indstille ildsjælene som er ude i klubberne. Der er fundet en kandidat og John Almy beskriver ham:

Blandt os sidder en som jeg har kendt i 38 år. Han købte sin bil i 1976, fik 2 biler for 6000,- kr. Han renoverede sin Belair fra 55 og er nu i gang igen for 4. gang med at skrue fra ende til anden. Han kører også i sin hverdag en Chevrolet. Han holder åbent værksted hver mandag for mandagsklubben. Han var med til at starte DHA Dansk Hotrod Association, har været medlem ved ACC, været formand for Day Dreamers, han er chef for pladsen ved Tølløse træf. Han kender rigtig mange i amerikanerbil miljøet. Det er Boble (Henrik Hansen) fra Day Dreamers. Tillykke til Boble.

Boble takkede for nomineringen og FDA pokalen og supplerede med at fortælle lidt om starten med amerikaner miljøet. Vi var 6 biler som lavede den første klub, når vi så andre amerikaner biler fulgte vi efter dem og spurgte om de ikke ville være med i en klub.

 

Ulrik fra Alley Cats takkede af for en god generalforsamling. God ro og orden.

 

For referat

Lisbeth Stackelies Wähner

Route 66


Følgende godkendt af bestyrelsen, med undtagelse af pkt 12 under Eventuelt vedr.
indkøb af øl/vand, som ikke kan godkendes af Dennis, da dette ikke optræder i hans notater