Referater

Referat fra bestyrelsesmøde pr. d. 17. februar 2019

Mødedeltagere:
Til stede bestyrelsesmedlemmer:
Dennis Berthou, Morten Espensen, Thor Petersen, Niels Kruse, Tobias Rose, Michael Kjøller og Rene Olsen.

Til stede suppleanter:

 1. Suppleant Anders Gregersen

Tilstede fra bestyrelsens Support funktioner:
Webmaster og medlemskort Lotte Elsholm
Synfaglig rådgiver Stig Jacobsen
Afbud til dagens møde:

 1. Suppleant Carsten Jacobsen

➢ Dagsorden

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Årets bestyrelsesmøder
 4. Håndbog
 5. Medlemskort
 6. Hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve
 7. Konto / saldo / skyldnere / udsendelse af faktura
 8. Høringer
 9. Forsikringer
 10. Facebook
 11. Teknisk rådgiver vedr. biler
 12. Nye klubber, sekretær
 13. Campingvogn
 14. Generalforsamling 2019
 15. Evt.

➢ Referat:

1 Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat af d. 06-01-2019 blev godkendt på mødet.

2 Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstitueres således:
Bestyrelsesmedlemmer:
Dennis Berthou Valgt formand og håndbog.
Tobias Rose Næstformand og håndbog.
Thor Petersen Sekretær, indmeldelser af nye klubber.
Morten Espensen Kassere.
Niels Kruse Campingvogn.
Rene Olsen Campingvogn og Facebook.
Michael Kjøller: Forsikring.
Bestyrelsens suppleanter

 1. Suppleant Anders Gregersen Arbejdsgrupper og koordinering.
 2. Suppleant Carsten Jacobsen Pt. ingen opgaver.
  Bestyrelsens Support funktioner.
  Lotte Elsholm Webmaster og medlemskort
  Stig Jacobsen Synfaglig rådgiver
 3. Årets bestyrelsesmøder
  Planlægning af bestyrelsesmøder.
  Søndag d. 24. Marts 2019 kl. 11.00 Sted: Roskilde ABC
  Søndag d. 26. Maj 2019 kl. 11.00 Sted: Roskilde ABC
  Søndag d. 29. September 2019 kl. 11.00 Sted: Roskilde ABC
  Søndag d. 17. November 2019 kl. 11.00 Sted: Roskilde ABC
  Søndag d. 12. Januar 2019 kl. 11.00 Sted: Roskilde ABC
 4. Håndbog
  Tobias kigger ind i opsætning af håndbog i samarbejde med Dennis Berthou, som søger at sælge
  annoncer.
  Opdatering af klubber varetages af webmaster Lotte Elsholm.
  Rabat aftaler søges opbygget yderliggere for kommende udgaver fra 2020
 5. Medlemskort
  Vi mangler at høre fra 19 klubber vedr. opdaterede medlemslister.
  Der sendes mail til klubber der ikke har meldt ind med opdaterede lister.
 6. Hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve
  Der har været input fra medlemmer over, at de ikke får mails fra FDA.
  Det er undersøgt og beror oftest på at mailadresser ikke er korrekte på opdaterede lister
  fremsendt fra klubber.
  FDA er løbende, via Webmaster Lotte Elsholm i kontakt med klubformænd via mail.
  Pt. har vi kun 1290 medlemmer liste for nyhedsbreve da vi savner opdaterede medlemslister
  fra flere klubber.
  Klubmedlemmer i de klubber som ikke har indsendt opdaterede medlemslister og betalt
  medlemskontingent får ikke nyhedsbreve tilsendt fra FDA.
 7. Konto / saldo / skyldnere / udsendelse af faktura
  Regningsbilag betalt af formanden overrakt til kasseren på dagens møde.
  Regninger til kasseren kan sendes som PDF eller JPEG-format.
  Saldo / skyldnere / udsendelse af faktura tages på næste bestyrelse.
 8. Høringer
  FDA er nu medunderskriver på høring omkring kommende regulativer fra ”veteran” til
  ”Historisk Interessante Køretøjer”.
 9. Forsikringer
  Michael Kjøller kigger ind i muligheder for nye forsikringsordninger.
 10. Facebook
  Facebook fortsættes på samme vilkår som tidligere.
 11. Teknisk rådgiver vedr. biler
  Stig har forhørt sig om godtgørelse for personlige omkostninger/udlæg til transport
  foreningens regi.
  Afregning sker til FDA afregningstakst pr. km: kr. 1,99
  Der opfordres via nyhedsbrev til at klubber i forskellige egne af landet laver fælles
  arrangementer for besøg af ”FDA Tekniks rådgiver”.
 12. Nye klubber, sekretær
  Ingen nye klubansøgninger pt.
 13. Campingvogn
  Campingvogn vil være på førstkommende Fredericia Bilmesse.
  Øvrige bookede steder kort vendt på mødet.
  Der laves en vagtlister af Rene for campingvognen betjening.
 14. Generalforsamling 2019
  Referat fra generalforsamling er delt i bestyrelsen og kort vendt på mødet. Der er enkelte
  rettelser før godkendelse.
 15. Evt.

16.1 Besvarelse af indgående mails til foreningen.
Tobias og Dennis tager sig af fordeling af mails til øvrige medlemmer i FDA’s
bestyrelse for svar til medlemmer.

16.2 Arbejdsgrupper
I relation til løsning af foreningens stigende antal arbejdsopgaver vil det være nødvendigt at få skabt nogle arbejdsudvalg baseret i klubmedlemmer fra forenings klubber og med tilknytning til en arbejdsudvalgskoordinator Anders Gregersen under FDA.

16.3 Yderligere rabataftaler for håndbog fra 2020 og frem.
Rabat aftaler søges opbygget yderliggere for kommende udgaver fra 2020

16.4 Hvordan får vi unge ind i Amerikanerbils miljøet.
Vi har kort vendt muligheden for hvorledes vi kan få de yngre generationer til at
interesserer sig for Amerikaner biler og inspirerer dem til at blive del af vores hobby.
Pt. yder Stig information til forskellige tekniske skoler og udleverer restlager af
håndbøger til nu mekanikere.

Punkter til næste dagsorden:
a. Rabataftaler for håndbog fra 2020 og frem.
b. Rabataftaler på sigt ved brug af FDA kort.

Referat fra bestyrelsesmøde pr. d. 17. februar 2019 ved sekretær og referent Thor Petersen.
Godkendelse af referat:
Referat blev af bestyrelsen godkendt d. 19. februar 2019.
Sekretær Thor Petersen