Referater

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i FDA, Tirsdag d. 24/5-2016.

Fremmødte: Mads Bank, Erik Kjærgaard, Peter Kastoft, Rene Olsen, Niels Kruse, Michael Kjøller, Carsten Jacobsen.

  1. Dagsorden: godkendelse af dagsorgen
  1. Kasserens (Erik) udlæg af episoden.
  1. Hvad vil vi /hvilke sanktioner ønsker vi???
  1. Eventuelt

 

1)  Dagsorden godkendt.

 

2) Erik forklarede følgende:

Fakta: Som vagt og repræsentant for FDA blev jeg, ved Turtleball, søndag den 8. maj ved 14tiden bedt om at forlade pladsen på Backersvej.

Formanden for ACC havde fra morgenstunden åbnet køleskabet for at varme indholdet op

Formanden for ACC havde afbrudt strømmen til campingvognen uden forudgående varsel eller melding herom.

Formanden for ACC havde inden søndag kl 14.00 ikke ytret nogen form for utilfredshed

Efter første Odin Meet i Langeskov, hvor FDAvognen blev placeret uden strøm, vedtog bestyrelsen at FDAvognen kun vil være tilstede ved træf dersom der var strøm.

På bestyrelsesmødet den 1/11-15 forslog jeg at vi skulle have kolde drikke med i vognen. Det blev vedtaget

På GF i Viborg nævnte jeg vores beslutning, under eventuelt. Dette blev modtaget uden protester.

På stiftende bestyrelsesmøde den 7/2-16 fik jeg bekræftet tilladelse til indkøb af 5 ks vand og 5 ks øl

Efter Daydreamers meet sidste år vedtog vi at ingen bestyrelsesmedlemmer måtte have vagt på vognen på egne træf, da dette foruden at være meget uhensigtsmæssigt, kunne give uheldige dobbeltroller.

 

Den 7/2-16 planlagde vi vagter for FDAvognen. Herunder blev det fastslået at ingen bestyrelsesmedlemmer måtte have vagt på vognen på egne træf, da dette kunne give uheldige dobbeltroller.

På bestyrelsesmødet den 10/4-16 erklærede Niels sig klar til en vagt på under Viking Run. Igen blev det fastslået at ingen bestyrelsesmedlemmer måtte have vagt på vognen på egne træf, da dette kunne give uheldige dobbeltroller.

Med henvisning til ovenstående kan Dennis Berthou alene have optrådt som formand for ACC.

Kort før kl. 14.00 blev jeg, af gæster ved vognen, gjort opmærksom på at vi ikke havde wifi. En hurtig undersøgelse viste at strømmen var frataget campingvognen.

Som eneste bestyrelsesmedlem med vagt på vognen, fandt jeg formanden for ACC og bag scenen ved hegnet, spurgte jeg til hvem der havde afbrudt strømmen. Formanden for ACC hidsede sig straks op og råbte at det havde han gjort, for ”vi skulle ikke sidde der og bare og udskænke til alle mulige”. Dette fortalte jeg ham at vi heller ikke gjorde.

Formanden for ACC råbte at det havde han hørt, Jeg spurgte af hvem og til hvem. Dette ville formanden for ACC ikke svare på.

Jeg matchede formanden for ACCs stemmeleje og gjorde opmærksom på at han ikke kunne tillade sig bare at sabotere vognen og at han intet havde at gøre med campingvognen. Formanden for ACC mente at det havde han i hvert fald og truede med bål og brand.

Jeg gjorde opmærksom på han jo også tog vores WiFi. Det var formanden for ACC fuldstændig ligegladligeglad med for ”det var der ikke nogen der brugte” og derudover skulle jeg ”bare skrubbe af og skride hjem”. Dette protesterede jeg imod, men formanden for ACC gentog bortvisningen.

Samtalen valgte formanden for ACC at lægge ud i en meget aggressiv tone og eskalerende. Jeg fulgte med. Samtalen blev overhørt af virkelig mange.

Efter en hurtig sammenpakning af vognen forlod jeg pladsen, som beordret.

Mens jeg pakkede sammen valgte Formanden for ACC at gå over til vognen og møgfalde flere gæster ved FDAvognen i meget aggressiv og høj stemmeleje, især medlemmer af California Dreamers og i særdeleshed Marleen, for at snylte på træffet og ikke lægge penge i ACCs kasse.

Yderligere informationen:

§4 i FDAs vedtægter: Den daglige ledelse af F.D.A. forestås af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Formålet med Campingvognens tilstedeværelse ved træf, har vi både i bestyrelsen og på generalforsamling defineret.

Det er at være et samlingspunkt for vore medlemmer, kunne byde på kaffe eller en kold drink, besvare spørgsmål om FDA og vores virke, hverve nye medlemmer til vore klubber, tilbyde WI-Fi  samt tilbyde brug af vores alkometer.

Vores formål med deltagelse er ikke bare at lade arrangerende klub frit tag for sig af vores inventar til benyttelse som højtalerstativer, fjerne vores stole samt være omklædningsrum for arrangerende klubs medlemmer. Ligeledes er det ikke FDAs opgave at bidrage/sikre arrangementets økonomi

Peter havde vagten lørdag til ca. 1700. Jeg dukkede op ved 15.30tiden. Senere dukkede René også op. Der blev, mig bekendt, ved vognen drukket ca., 10 genstande fra køleskabet, samt 1 kande kaffe om lørdagen. Søndagen var forbruget 1 cola. Alt sammen fortrinsvis til FDA vagterne.

Der blev ikke serveret (ingen kopper, kande eller sukker på bordene) Dersom gæster bad om drikke, fik de at vide de selv kunne tage. Jeg har kun kendskab til en, der benyttede sig af dette. Ellers er der tale om Peter, René med søn, Jeg og en kammerat.

ACC løb tør for øl lørdag eftermiddag.

Der bliver spurgt ind til, om episoden kunne have noget at gøre med Dennis og Erik´s til tider lidt anstrengte forhold. Dette mente Erik ikke. Det drejede sig kun om bortvisningen. Der drøftes hvad der skal ske fremadrettet.

 

3) Der er enighed om at der skrives til ACC bestyrelse som følger:

Til bestyrelsen i ACC

Som vagt og repræsentant for FDA blev Kasserer Erik Kjærgaard, ved Turtleball, søndag den 8. maj ved 14tiden bedt om at forlade pladsen på Backersvej af formanden for ACC. Dette skete da Erik gjorde indsigelse mod at strømmen var afbrudt til vores campingvogn

Da det er et krav at en arrangerende klub stiller strøm til rådighed for at få vores campingvogn til træf, må vi protestere over at formanden for ACC afbrød strømmen til campingvognen uden forudgående varsel eller melding herom.

Ligeledes må vi protestere over bortvisningen af vores bestyrelsesmedlem og vagt på campingvognen.

Dette finder vi uacceptabelt og imødeser en undskyldning.

Med venlig hilsen

Mads Bank Erik Kjærgaard Peter Kastoft Carsten Jacobsen René Olsen Niels Kruse Michael Kjøller

Forenede Danske Amerikanerbilsklubber

 

4)Hvordan FDA vognen håndteres på træf i fremtiden, udarbejdes på næste møde. Da der var flere der ikke kan deltage på næste møde, ønskes en ny dato, mulighed for et møde på en hverdag, da alle weekender er optaget i juni.

 

 

Tak for mødet.

Carsten Jacobsen, FDA