Generalforsamlings referater

Referat fra F.D.A.´S Generalforsamling Lørdag d. 21. januar 2012

Afholdt i Island Cruisers klublokaler 5800 Nyborg

Referent: René Christensen Island Cruisers

1 Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

Dirigent: Peter Madsen I

Stemmetællere: John Henry Jensen og Benny Jensen begge IC

Referent: René Christensen IC

Peter Madsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning.

Formand Dennis Berthou

Præsentation af bestyrelsen: Dennis Berthou formand, næstformand John Almy, kasserer Peter Skjold, sekretær Helle Hansen, Peter Kastoft, håndbog, medlemskort. Jesper Jensen, som hjælper Peter, Henrik Bjerrum som hjælper John og de to suppleanter: Merete Hansen og Flemming Kolbe. Samt webmaster Erik Kjærgaard. Peter Skjold har valgt at trække sig.

Et spændende arbejde med mange opgaver, så som mange tlf. samtaler med klubber, samt ting til færdselsstyrelsen og skat. Her er der en god hjælp i Merete, som hjælper med disse ting.

Nummerplader: Vi har i FDA sammen med skat, fået forhandlet os frem til en ny str. nummerplade som svarer til en mc plade. Vi har fået oplyst at skat går i gang med det nye digitale motorregister d. 6.6. 2012 også kaldet PMR registret.

Ang. færdselsstyrelsen har vi svaret på 2 høringsbreve. Det ene omhandler, bedre uddannelse af synsfolk, som vi ikke havde nogen indvendinger imod, samt et forslag om at give beføjelser til at straffe virksomheder som sælger uoriginale reservedele, og mont. disse, samt foretager en konstruktiv ændring. Til dette svarede vi at det kunne vi ikke gå ind for.

Forsikring: Forbedret forsikringskrav ligger i øjeblikket under behandling og vi venter på svar. Der er kommet nye folk på opgaven, så det trækker lidt ud, men hvis det går igennem, får vi en god ordning.

Årets gang: Finanskrisen har betydet, at vi også har sparet, bl.a. ved aflysning af bestyrelsesmøder.

Ang. medlemskort, synes vi ikke at de udnyttes godt nok. Tænk på ved indgang til Streetfire Shows får I minus 50 % på indgangen! Ideen med medlemskortet er at opnå rabat. Det er et ønske at også klubberne bruger kortene på deres træf, evt. ved at give en smule rabat til ihændehaveren af kortet. Beløbet behøver ikke være særlig stort. Det kunne jo give flere medlemmer til klubberne ude i landet, og derved noget indtægt.

Der blev sidste år delt 2762 medlemskort ud, men der er pt. kun tilmeldt 1901 til vores nyhedsbrev, så tilmeld jer! Det er en sikker hjemmeside. Så aflever jeres e-mail til klubberne så de kan sende dem videre til FDA så I kan få log-in til hjemmesiden. Det gør jo at I kan modtage nyhedsbreve og klubberne kan sende oplysninger om deres arrangementer.

Nye klubber: Der er i år tilmeldt 9 nye klubber. Det er en rigtig god ting for FDA. Mange af disse nye klubber ligger ikke ret langt fra allerede eksisterende klubber, og alligevel ser det ud som om der er behov for disse nye. Man gør sig så lidt tanker om, om bestyrelserne i klubberne sørger for at holde hjulene i gang. Også i de gamle klubber, så tilstrømning af nye medlemmer der er så vigtig bliver stimuleret. Vi ved jo at nye klubber, mange gange opstår fordi nogle medlemmer fra allerede eksisterende klubber, river sig løs og starter for sig selv. Det kan være fordi de gamle klubber ikke har sørget for at rammerne er der, når der kommer et nyt friskt kuld unge med ny energi og nye ideer. Vi skal passe på de nye unge som kommer til og vi gamle skal sørge for at gøre plads til dem. Det er jo dem der skal føre vores hobby videre.

Fremtiden: I bestemmer hvad retning FDA skal gå i. Husk at det er jer der bestemmer. Har prøvet at tage kontakt til motor historisk samråd. Vi har fået en god kontakt og dialog til skat og trafikstyrelsen. Måske skulle FDA prøve et samarbejde uden for landets grænser, eks. de nordiske lande. Men igen, det er jer medlemmer der bestemmer hvad for en retning FDA skal bevæge sig i.

Stor tak til Peter Skjold, afgående kasserer

Tak til John Almy for sit store arbejde igennem årene

Bemærkninger: Benny: De nye nummerplader kommer de både i gule og hvide? Svar: det ved man ikke endnu.

Formandens beretning godkendt

Næstformand John Almy:

Det er som et hjertebarn at forlade jer, efter så mange år, men ha´ tillid til Dennis. Jeg har haft en stor opgave med campingvognen som også nok er den største udgift. Der er store udgifter, når vi skal ud til de mange træf. Sidste år blev det til i alt 11 arrangementer, hvoraf de 4 var indendørs. Ja det blev til 3000 km sidste år. Fremover bliver det Henrik, som overtager campingvognen. Men som sagt, der skal nye kræfter til.

Næstformandens beretning godkendt

Sekretær Helle Hansen

Har kontakten til både nye og gamle klubber.

En tak til Island Cruisers

Jesper K. Jensen:

Opgave: at sælge annoncer, samt kommunikation med medlemmer og sammen med Peter at løse opgaver. Nyt: Der kommer en folder fremover, i stedet for håndbogen som er en stor udgiftspost. Den nye folder bliver en lille smule større en den som er med i dag.

Bemærkning: Efterlysning af FDA på facebook samt oprettelse af en mobil site

Peter Kastoft:

Foreslog en evt. lodtrækning på folderen ved træf, kun for medlemmer. De gamle medlemskort gælder til 1/4 , pga. kontingentindbetaling.

Henrik Bjerrum ( kort ):

Skal løfte arven med campingvognen efter John Almy

Suppleant Merete Hansen:

Hjælper med høringsbreve sammen med Dennis. Har undersøgt mulighed for en evt. retshjælpforsikring, men svaret var nej. Undersøger muligheder om tilskud fra div. fonde til drift af campingvognen.

Webmaster Erik Kjærgaard:

Der er kommet ændring af hjemmesiden med mange nye ting. Mobilsiden er under opbygning. Husk der er åbent for brug af vores forum, men der er desværre ingen der bruger det. Det kan måske betyde lukning af denne.

3 Godkendelse af regnskab:

Formanden i samråd med bestyrelsen, havde besluttet at afgående kasserer Peter Skjold ikke skulle fremlægge regnskabet derfor blev Jesper K Jensen af bestyrelsen bedt om at stå for fremlæggelsen. Dette blev der gjort opmærksom på over for generalforsamlingen som ikke havde indvendinger mod dette.

Fremlæggelse af regnskab ved Jesper K. Jensen.

Kommentar fra Peter Skjold: Jeg har ikke trukket mig inden generalforsamlingen.

Denne kommentar valgte bestyrelsen ikke at kommentere på.

Regnskabet godkendt!

4 Godkendelse af nye klubber:

Alle nye klubber godkendt

5 Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

6 Fastsættelse af kontingent:

Der var stillet forslag fra bestyrelsen, om en kontingentforhøjelse på 5 kr. pr. medlem.

Der var 86 stemmeberettigede og der blev stemt som følger:

8o stemte for – 4 stemte imod og 2 stemte blankt.

Kontingentforhøjelsen vedtaget.

7 Valg af formand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Formand Dennis Berthou – Genvalgt

På valg: Helle Hansen – Genvalgt

På valg: Henrik Bjerrum – Genvalgt

Da kasserer Peter Skjold valgte at trække sig, skulle der vælges en ny.

Foreslået: Erik Kjærgaard – Valgt for 1 år

John Almy valgte at trække sig, der skulle ligeledes vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Foreslået: Merete Hansen – Valgt for 1 år

9 Valg af 2 suppleanter, samt 2 revisorer:

Flemming Colbe – Genvalgt

Martin Nannerup – Valgt

De 2 revisorer – Genvalgt

10 Gennemgang/revidering af klubliste

Klublister afleveres til Erik.

11 Planlægning af klub aktiviteter:

Vedtaget med modifikationer

12 Evt.:

Uddeling af FDA-pokalen, gik til John Almy med flest stemmer blandt de nominerede. John fik pokalen for sin kæmpe indsats i FDA og ikke mindst på landets forskellige træfpladser. En stor tak og et STORT tillykke

Sidste punkt: Spisning

Dirigenten takkede for god ro og orden!

NOTE.

Det er med stor beklagelse at måtte meddele i skrivende stund, er notater omkring pkt. 12 evt. bortkommet / måske gået tabt.

FDA’s bestyrelse takker:

Vi vil hermed rette en stor tak til Island Cruisers for lån af deres lokaler samt for god og venlig behandling.

Dennis, Formand FDA