Generalforsamlings referater

Referat fra FDA’s Generalforsamling d. 27/1-2018

Referat fra FDA’s Generalforsamling Dato: d. 27/1-2018 Sted: Herning Custom Car Club (HCCC)

Dennis (formand) bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Klaus Dahl Christensen, HCCC Valg af referent: Vivi-Ann Kirkegaard, HCCC Valg af stemmetæller: Gert Maj, Johnny Knude, Eva Andersen – alle fra HCCC

Klaus gennemgik stemmesedlerne: Rød = nej, Blå = JA, de hvide er til skriftlig afstemning. Der er 44 stemmeberettigede, hvis en ny klub bliver godkendt, er der 46

2. Bestyrelsens beretning ved Dennis (formand).

Vedhæftet formandens beretning fra Dennis.

Kommentarer til beretningen: • Steen Larsen, American Street Machines Odense: Steen spørger efter FDA’s indsats/påvirkning på afgiftsarbejdet. Motorhistorisk Samråd (MHS) siger FDA kun involverer sig på opfordring fra MHS. Dennis B. svarer: Når man opretter sig som høringsmedlem, så involverer man sig – og det har FDA også gjort. MHS og FDA har daglig kontakt, og FDA har svaret på henvendelser som MHS har sendt ind til høring. Johnny B Goode og Dennis samarbejder om dette, og kontakter Patrik Nielsen fra Skat. Der er kontakt. En ting der er svært, er når folk skriver på Facebook,- der er det svært for dem at være konkrete, for der vil være for mange konklusioner og for mange ”kloge hoveder” som ”blander” sig. De sociale medier er ikke gode til sådanne ting. Dennis syntes det kører fint med samarbejdet.
Ingen andre kommentarer, og beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af nye klubber ved Carsten (sekretær).

Der er 2 klubber til godkendelse: • Gribskov Hillbillies fra Nordsjælland. Der var en fin præsentation af klubben og de er med en del af Grædstrup Veterantræf som er i pinsen. Veteranbiler og andet teknik.
Klubben blev godkendt.

• Mad Bombers, Slagelse De kunne desværre ikke deltage til generalforsamling. Én gjorde opmærksom på at der er en regel om at de skal være tilstede på generalforsamlingen for at blive godkendt.

De må afvente, og møde op til næste år.

4. Godkendelse af regnskab ved Dennis A. (kasserer)

Det var et hurtigt gennemgang af regnskabet som folk havde fået udleveret.

Campingvogn har været dyr i 2017, og en stor ekstra udgift have været til den printer til medlemskort. Der er lille underskud på ca. 30000 DKK. Printeren havde bla. kostet 30000 plus moms. Der er udeståender for 14000 DKK, som der skal rykkes for.

Spørgsmål eller kommentarer til regnskabet:

• John Brun – Mopar klubben: Hvad er balancen pr. 31/12? Svar: Saldo pr. 31/12 var 49000 DKK
• John Almy – Mopar klubben: Hvad med revisor og underskrift på regnskabet? Svar: Tobias (revisor) har godkendt og underskrevet regnskabet, og det ligger i mappen med bilag. Kommentar fra Tobias (revisor): Lars som er den anden revisor, kunne desværre ikke mødes inden generalforsamling, men det er aftalt at de mødes og han skriver under tirsdag i næste uge. Alt er okay. Tobias har været det hele igennem i år, og ikke bare stikprøver.

Bilag ligger på bordet, hvis nogen ønsker at kigge det igennem.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag: Forslag 1: Ændring i vedtægternes §4.

Den lyder i dag:

§ 4 – Den daglige ledelse af F.D.A. forestås af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Tegningsberettigede er Formand og Kasserer i foreningen

Bestyrelsen består af: • 1 formand, der vælges for to år ad gangen i lige år. • 1 kasserer, der vælges for to år ad gangen i ulige år. • I lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. • I ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. • 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år. • 2 revisorer, der vælges for et år. • Der kan kun vælges 1 repræsentant fra hver klub eller forening.

Bestyrelsen ænsker stk. 7 ændret til: • Der kan vælges 2 repræsentanter fra hver klub eller forening.
Carsten (sekretær) forklarer: ændring er pga. det er svært at få folk ind i bestyrelsen, så det vil være fint at man kan få 2 kandidater ind fra samme klub. Det har været en hindring. FDA bestyrelsen siger det vil kunne gøre det nemmere for at få bestyrelsesmedlemmer.

Der var afstemning – og forslaget er godkendt.

Forslag 2:
Til generalforsamlingen i 2017 i KBH, blev der skrevet i referatet, at der skulle foreslås en ændring vedr. flytning af FDA’s ordinære generalforsamling fra Januar til November.

Dennis (formand) forklarer at FDA bestyrelsen ikke er så glad for den beslutning. Mads (næstformand) forklare at én af argumenterne fra sidste år, er at træf-kalenderen er for sent ude når der først besluttes arrangementer i Januar. Der er lavet en ændring, så man nu kan lave forbookinger i kalenderen.

En anden ændring der vil være ved at flytte det, er at det vil ændre regnskabsåret, men det er jo ”bare” rent praktisk at bestyrelsen der skal ændre det. Uanset tidspunkt, vil Håndbog og medlemskort komme ud inden 15/3. Flere klubber kan ikke booke træf før igangværende år, så det kan ikke gøres i nov., så det er heller ikke noget argument for flytningen. Bestyrelsen mener ikke det gavner noget. Man kan sagtens booke de store træf ind i kalenderen før generalforsamlingen, hvilket mange også har gjort i år.

Hvis man ønsker at få sine medlemskort tidligere, kan man skrive det i mailen når man indsender medlemslisten tidligere og beder om det.

Sumering: Hovedargumentet for at flytte det, var for at flytte kalenderen, og få datoerne på plads tidligere.

Mads (næstformand) kommenterer: De efterfølgende forslag på papiret afhænger af udfaldet for forslag 2. Hvis det ikke bliver ændret, falder de andre forslag væk.

Kommentar: • Malene, Low Riders: De vil helst beholde det i Januar, da de selv har generalforsamling i November.
Ikke flere kommentarer.

Der var afstemning – ingen stemte for at flytte det. Forslaget er forkastet.

Ikke flere forslag

6. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra 20 DKK pr medlem til 25 DKK. Grundbeløbet er det samme.

Begrundelsen er bla. ekstra udgifter, bla. kommer der en hjertestarter i campingvognen, og der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Reklameindtægter på håndbog gav lidt penge ind sidste år – men det kan de ikke regne med, så derfor ønskes forøgelsen for at dække udgifterne.

Kommentarer: Freddy Jensen, Road Rebel: Man kan snakke med TRYK fonden om hjertestarter. Mads (næstformand): Hvis man skal have en via TRYG fonden, så skal den være offentlig tilgængelig samme sted altid og være til at komme til. Kardio Aid har dem hvor den ikke skal være offentlig tilgængelig, og man kan derfor have den med. Man kan evt. lave så klubberne kan låne den, hvis man holder et træf/arrangement uden campingvognen. De koster 300 DKK pr måned + moms. Tobias (revisor) fortæller: der kommer et krav med, at hvis man holder et arrangement med et vist antal deltagere, så skal der være en. Roskilde klubben har én og kan flytte den rundt.

John Almy, Mopar klubben: Fint med hjertestarter, og som han sagde ”man har jo selv alderen til at den kan være rar at have i nærheden”. Hvis man kigger på regnskabet, er der god grund til at hæve kontingentet. Vi har holdt den pris i længe, og det er jo ikke sikkert at alting kan gøres ligeså billigt fremover som tidligere. Almy støtter op om at hæve kontingentet.

Malene Hansen, California Dreamers: Hvad er udgiften til en hjertestarter præcis. Mads (næstformand): Man kan købe eller leje. Ved køb koster den 12000 DKK + moms og derefter 99 DKK om måneden til serviceaftalen. Efter 4 år er det FDA’s ejendom. Ved leje koster den 299 DKK + moms om måneden inkl. serviceaftalen. Ved leje kan man få den repareret og evt. en ny model Dette er inkl. i lejeprisen.

John, Mopar klubben: Hvis man hæver kontingentet og køber hjertestarteren, hvad er status så på bundlinjen næste år? Mads (næstformand): Der forventer vi at have et overskud 10-15000 DKK hvis sponsorer er ok.

Rene Olsen, Daydreamers: Ved hvad tingene koster, og alting stiger. FDA kontingentet er ikke steget i de sidste 5 år. OK med ham

Der var afstemning – og forslaget er godkendt.

7. På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dennis Berthou (genopstiller) Michael Kjøller (genopstiller) Henning Petersen (genopstiller)

Det blev spurgt om der er andre modkandidater – og det var der ikke.

Der klappes, og de er genvalgt.

8. På ulige år vælges kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dette punkt er ikke relevant i år.

9. Valg af 2 suppleanter + 2 revisorer:

Suppleanter: René Olsen stiller op som suppleant Anders Gregersen genopstiller

Det blev spurgt om der er andre modkandidater – og det var der ikke.

Der klappes, og de er valgt.

Revisorer:
Dennis A (kasserer) opfordrer til genostilling: Tobias og Lars genopstiller.

Det blev spurgt om der er andre modkandidater – og det var der ikke.

Der klappes, og de er genvalgt.

PAUSE!! Ordstyrerern informerer om at der er kaffe og kage i klubben når generalforsamlingen er ovre.

10. Gennemgang/revidering af klubliste

Mads (næstformand) informer:

Der har været noget rod med medlemslister og kontakter fra de gamle lister. Henning mfl. har brugt tid på at ringe rundt for at få dem opdateret.

Bla papirerne man har fået udleveret i dag, er der en liste med klubkontakter mm, og den bedes man udfylde og aflevere i dag inden man går, så bestyrelsen har de rigtige informationer og kontaktoplysninger mm.

11. Planlægning af årets aktiviteter:

Mads (næstformand) gennemgik listen over aktiviteter. Mange har allerede inden generalforsamlingen sendt info ind om kommende arrangementer, og listen var rigtig god og lang.

Send info til FDA mailen om kommende arrangementer – så lægger Lotte det hurtigt på.

Dennis (formand) informerer: Ang. Rabat i Fredericia til bilmesse,- så er der stadig ingen rabat om lørdagen, men de har ændret det, så man om søndagen kan tage familie og venner med ind på sit medlemskort og alle til 50 DKK.

Efter gennemgang af alle aktiviteter, og tilføjelser af en masse nye, er kalenderen godkendt.
Dennis har et godt tilbud: Du kan få dit træf eller arrangement i FDA håndbogen. Send en a5 til Dennis inden 2 uger. Mail til: info@fda-biler.dk

12. Eventuelt

• FDA-pokal: Carsten (sekretær) indleder: Der har kun være få kandidater, og vi har sidst diskuteret hvem som har gjort sig fortjent til det i DK og udland.

En person skiller sig ud: Kristian Damgård. Han sejlede sin Impala over til USA, og har kørt race med den derovre til drag-week i 2016, hvor han gennemførte en fed tur. I 2017 får han bygget en fin Malibu med snegl og det hele, i USA og kørte den derovre i 2017 igen til Dragweek. Super godt gået. Han er valgt af andre end formanden Dennis B., da han er inhabil.
Den nye FDA pokalen er SÅ fin – Roskilde klubben fik pokalen sidste år og får en med lys med hjem. Dennis B. tager med til Kristian.

• Hjertestarter: Malene, Daydreamers spørger: Hvornår er hjertestarter med første gang? Svar: Til bilmesse i Fredericia. • FDA Håndbog: Benny, Trans Am klubben henstiller til, at når man laver håndbogen, så sørg for de ikke er for tunge. De er for dyre at sende ud til medlemmerne hvis de vejer over 100 gram. Svar: Dette er noteret, men er svært.
Benny, Roskilde: Arbejdsgangen for vores hobby er nok: køre om sommeren og skrue om vinteren. Måske man skulle have håndbogen om vinteren så man har den og kan få rabat på stumper og reklamere når folk skal skrue? Svar: Noteret

René Olsen (suppleant): Måske man kunne lave en størrelse som passer til handskerummet i bilen?

Katja, Farum: Hvad med at lave den elektronisk evt på iPaper? Svar: Der er planer om at den også kommer til at ligge elektronisk. Men tidligere forslag om at den kun skulle være elektronisk er blevet nedstemt flere gange, så det vil bestyrelsen ikke foreslå længere. Der skal komme et nyt forslag til generalforsamlingen næste gang, hvis den trykte håndbog skal fjernes helt.

Malene Hansen, California Dreamers: Har I overvejet med håndbogen at overveje antallet af trykte håndbøger. Der kan jo ligge en masse som aldrig bliver udleveret. Måske skal man overveje at folk melder tilbage. Svar: Der skal bestilles et vist antal for at holde prisen. Men man er velkommen til at skrive i den mail med medlemslisten hvor mange man ønsker, så vil man overveje at revidere antallet.

• Klubliste:
Leif – All American Cars: Jeg kan se at Mad Bombers allerede er i klublisten, hvordan det? Svar: De har været medlem tidligere, og er ved en fejl ikke blevet slettet fra gammel tid.

• Benzinkort: Leif – All American Cars: Ang. Benzin kort, kunne FDA ikke prøve at få fx OK benzin til at lave nogle benzinkort til at give rabat. Dennis spørger tilbage om Leif vil arbejde det… – der er mange opgaver for bestyresen. Dennis har prøvet det i deres egen klub og folk bruger det ikke. Det er svært – men man kan jo arbejde videre på det.

Malene Hansen, California Dreamers: De prøvede at lave en aftale, hvor rabatten gik til foreningen, og ikke personen.

Carsten (sekretær): OK vil ikke kun støtte sporten, men også foreninger. Måske man kan prøve igen.
• John Almy, Mopar klubben havde lidt til eventuelt: Det er gode forslag og Mopar klubben har kontaktet OK og har en aftale med benzinkort. De får 5 øre til Mopar klubben pr liter benzin der tankes. Derudover gives der 500 DKK pr. 200 liter til foreningen.
Fuld respekt for FDA bestyrelsen – og I er genvalgt. I er kompetente – men vi forventer meget.

Vi er i en slem periode med vores biler. 35 års reglen er et eksempel. Den ulmer meget ang. fx den Mustang med 302 i stedet for 289, og det kan bliver meget dyrt hvis vi rammer ved siden af. FDA bestyrelsen er vores foregangsmænd for at vi kan ramme rigtigt.

Der er noget svært papirarbejde som har gjort jeres arbejde svært efter afgåede bestyrelsesmedlemmer, og det giver lidt rod.

Respekt til jer – giv jer selv et godt år med fremgang.

Eksempel på det vigtige arbejde: 1981 Mercedes koster 10000 DKK i afgift som veteran. Koster mindre ved 35 års reglen. Det er vigtigt at MHS og FDA arbejder meget sammen. Vi er i en svære periode hvor de skal finde penge alle steder. Vi gamle har flere penge end de unge, så vi betaler bare, men de unge har ikke så mange, og kan ikke betale, så det er vigtigt at vi får afgifterne ned.

Held og lykke – og vær meget på mærkerne.

Glæder mig til jeres nyhedsbreve kommer igen – de har stået lidt stille. Ikke flere undskyldninger – kom i gang.

Fedt at kunne se Træfkalender allerede i november måned, og vi kan se at Lotte er i gang og er hurtigt til at opdatere. Det er dejligt.

• Martin Boje, Horsens kommenterer: Vi snakker meget om de nye folk, kommer der nogen? Boje er ikke bange, han ser mange nye i butikken. Der kommer mange til ham og siger de har fået deres første biler.
Løsningen på manglende unge i klubberne… Mange som kommer hos ham vil ikke være medlem af en klub. De vil gerne støtte om et eller andet større sammenhold/forening, men ikke i en klub. Måske skal man overveje enkelt medlemmer i FDA? Eller lave større foreninger i stedet for de lokale klubber?

Carsten (sekretær): måske man undergraver klubberne lidt hvis man kan være medlem af FDA som enkelt medlem.

Boje: Enig, men måske man skal tænke over noget alternativ.

Dennis (formand): har været oppe i FDA tidligere om andre fx svenske klubber kunne melde sig ind. Dette blev ikke godkendt. Når han møder nogen der ikke er i en klub, fordi de syntes det er en kaffeklub, eller hvad de syntes, og han ser at de har de fine små US nummerplader på bilen, så spørger han dem om de ved hvordan de små US nr plader er fra? Og om de ved der står FDA på bagsiden. Man skal jo huske at huske dem på hvad FDA og klubberne gør. Og man skal fortælle at medlemmerne får lidt rabat nogen steder. Klubberne skal huske at gøre opmærksom på at man kommer ind til spec pris ved FDA medlemskort og fx en sodavand. Vi er for gode ved folk, fordi der ikke er forskel på træffene for FDA og ikke FDA kort på indgang mm. Det kunne man godt gøre for at få flere folk med i fællesskabet.

Boje: Eksempel: i Horsens er der 3-4 klubber. Max ½ af de personer med US biler i hans område er ikke medlem.
Thorkil Maagaard, Van Nuys: vi diskuterer det ofte om nye medlemmer og om hvad gennemsnitsalderen er i klubben (vi har aldrig færdiggjort det regnestykker). Det er generelt alle steder, de unge er ikke så meget klubmedlemmer.

Vi skal i klubberne prøve at gøre US bilerne og træf attraktive, inden vi kan få dem med i vores klubber hvor vi er gamle og sidder og drikker kaffe og øl. De unge er ikke så meget klubmennesker som vi ”gamle” er.

Benny – Trans Am: Der er forskel på lokale klubber og landsbaserede mærke-klubber. Måske først mærkeklubberne kan fange deres interesse. Og derefter lokale? De har succes med nye medlemmer i mærkeklubberne.

Dennis (formand): Vi har tidligere lavet en folder med klubber. Skræks scenariet er jo at klubberne går ned pga. manglende medlemmer og så er der ingen kalender og ingen FDA! Vi skal som klubber gøre et stykke arbejde for at få dem med, ellers kører de bare selv. Det er skrækkeligt at tænke på at alle kører sit eget løb. Hvis vi kunne få alle med kunne vi så sænke kontingentet.

Mads (næstformand): FDA har svært at få folk ind lokalt. Det er klubberne skal lave lobby arbejdet, ellers bliver FDA ikke større. Klubberne hjælper FDA og FDA hjælper klubberne.

Boje: Der er mange der gerne vil støtte op om det, men ikke vil med til træf eller i en klub.

Tore Pedersen, Roskilde: I Roskilde har de gjort noget med kommunen, for at finde de unge mennesker, fx mekanikerlærlinge mm. Problemet er at vi er der ikke på samme tid. Vi kan vise bilerne frem når vi har fri, og der er de gået hjem. Vi skal hive dem ud i klubben om aftenen hvor de har fri. Vi skal være synlige i gadebilledet, for at trække dem ind i klubben. For at vække deres opmærksomhed.

• Erhvervsansvarsforsikring Freddy – Road Rebel: Hvordan er det med en erhvervsansvarsforsikring.

Tobias (revisor): de har haft en forsikring i en klub, da de skulle have den for at de måtte holde træf for politiet. Har snakket med FDA og den er meget splittet. Nogle forsikringsselskaber har den og andre ikke.

Dennis (formand): Han vil undersøge den samme sted som vi har vores bestyrelse ansvarsforsikring.

Maria, Alley Cats: Snak med MHS for de har en forsikring for MHS gæster. Og hør hvad de har af erfaring med den type forsikring.

Ikke flere punkter til eventuelt.

Klaus (ordstyrer) siger tak for god ro og orden, og at der er kaffe og kage inde i klublokalet.

Dennis (formand) siger tak for fremmøde og glade ansigter. og fordi han har set 2 unge mennesker under 30.

Som referent: Vivi-Ann Kirkegaard

 

Fulde referat kan downloades her : referat-fda-generalforsamling-28-januar-2018-hos-hccc

Formandens beretning kan downloades her : formandens-beretning-for-2017-dennis